نحوه ارتباط با مجتمع خیریه مهدی موعود(ع) بابل

 

تلفن های ثابت :      32365820    و     32337810